Komunikaty

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Chorzowska 58, (NIP 6252141938, KRS 163686) przez art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 1406 ze zmianami).
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL Sp. z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaca podatki lokalne. Ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.
Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.
Zarząd oraz kierownictwo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL Sp. z o.o. zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w  szczególności:
•    dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
•   wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
•   kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności   gospodarczej;
•    inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
•    podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
Strategia podatkowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL Sp. z o.o. podlega regularnym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji.
Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w obszarze podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.
Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. Konsultacje dotyczące kwestii podatkowych odbywają się głównie w ramach Działu Księgowego, oraz w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego – ad hoc przy pomocy zewnętrznych doradców podatkowych.
W Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NIK-POL Sp. z o.o. wdrożono procedury w zakresie zarządzania procesem kalkulacji podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji podatkowych.
Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki zapewnia Głównemu Księgowemu szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.
Spółka na stałe współpracuje z doradcą podatkowym, który monitoruje zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:
•   płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
•   składa w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu, ewentualnie wnioskuje o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne okresy rozliczeniowe,
• na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów, i jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu  podatkowego podatek u źródła,
•   w ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne,
•  pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
•    sporządza lokalną dokumentację podatkową,
•  monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek, raportuje transakcje na odpowiednich formularzach.
W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy.
Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania).
W 2020 roku Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2020r. roku Spółka nie występowała z wnioskami o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, wiążące informacje stawkowe lub wiążące informacje akcyzowej w podatku akcyzowym.
W 2020 roku Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów:
sprzedaż towarów PANDA HURT sp. z o.o., sp.k.           21 371 185,58
Poręczenie U RAFAŁA sp. z o.o.                                     105 000 000,00
Poręczenie NIKPOL TRADING sp. z o.o.                      105 000 000,00
W 2020r. roku Spółka nie dokonała rozliczeń z kontrahentami posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W 2020 roku Spółka nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie są planowana w najbliższej przyszłości a związane są z wyodrębnieniem z istniejących struktur przedsiębiorstwa nowego rodzaju działalności w ramach odrębnego podmiotu gospodarczego.

 

Plan podziału spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH - plik w formacie .pdf do pobrania.